Confort Urban a administrat patrimoniul Municipiului Constanța fără a respecta legea: abateri de peste 28 de milioane de lei

0
491

La Confort Urban S.R.L. Constanța, inspectorii Curții de Conturi au fost în control în perioada 4.05 – 27.05.2020 și 29.06-10.07.2020. În urma verificărilor, aceștia au constatat abateri cu caracter financiar-contabil de 28.592.000 de lei.

Politicile contabile ale Confort Urban nu sunt adaptate la specificul activității societății și nu respectă legislația financiar-contabilă, bugetară și fiscală, susțin inspectorii Curții de Conturi Constanța.

De exemplu, contabilitatea capitalurilor firmei, la 31.12.2019, nu reflectă realitatea. Inspectorii au constatat că suma de 5.132.000 de lei, reprezentând capital subscris și nevărsat de către acționarul unic, Primăria Municipiului Constanța, nu a fost reflectată în conturile „Capital subscris nevărsat“, respectiv „Decontări cu asociații/acționarii privind capitalul“. În plus, s-au efectuat operațiuni în contul „Operațiuni în curs de clarificare“ cu nerespectarea normelor contabile, respectiv depășirea termenului de clarificare de trei luni ori folosirea nejustificată a acestui cont contabil. Valoarea abaterii descoperite este de 500.000 de lei și reprezintă operațiuni de plăți aflate în curs de clarificare atât la 01.01.2017, cât și la 01.01.2018, acestea fiind clarificate peste termenul de trei luni de la data constatării.

Mai mult, administratorul drumurilor publice din Constanța nu a înregistrat în contul de rezerve din reevaluare diferențele de 12.914.000 de lei, rezultate din reevaluarea, în anul 2019, a activelor imobilizate și nici nu a fost înregistrată în conturile de active imobilizate noua valoare reevaluată.

Culmea, Confort Urban nici nu a organizat o evidență tehnico-operativă a bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Constanța primite în administrare, consecințele fiind multiple: lipsa unor date și informații cu privire la situația bunurilor de retur, imposibilitatea urmăririi în timp a lucrărilor în perioada de garanție și post garanție, a verificării numărului intervențiilor și remedierilor pe cheltuiala prestatorului sau a beneficiarului, imposibilitatea realizării unor analize cu privire la comportarea în timp a lucrărilor pentru a se stabili indicatorii de calitate ai execuției sau elemente despre viciile ascunse ale lucrărilor ce fac improprie utilizarea acestora. Bunurile primite în administrare, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța, nu au fost înregistate nici în contabilitatea societății în conturi, în afara bilanțului. Și nici nu au fost inventariate în perioada 2018 – 2019.

Iar contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța nu include clauze cu privire la perioada de garanţie a lucrărilor executate, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor, stabilite potrivit legii.

Confort Urban nu a înregistrat în evidența contabilă nici imobilizări corporale (construcții) în valoare de 425.000 de lei. Și nici nu a respectat prevederilor legale și procedurale referitoare la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe.

Confort Urban nu a facturat la timp, a declarat cu întârziere obligații la bugetul de stat etc.

Cu toate aceste nereguli, Confort Urban a încheiat și un contract de prestări servicii de consiliere în implementarea sistemului de control intern managerial și de pregătire a personalului responsabil în acest sens în baza unei oferte neconforme, cu nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Același lucru s-a întâmplat și în cazul încheierii unui acord-cadru pentru achiziția de carburanți, caz în care autoritatea contractantă ar fi trebuit să anuleze procedura de atribuire.

Iar administratorul drumurilor publice din Constanța a și publicat cu întârziere anunțul de atribuire aferent contractului de achiziție publică de servicii de plată a parcării prin SMS.

Acesta a înregistrat cu întârziere, la 30.09.2019, obligații fiscale față de bugetul de stat ce ar fi trebuit înregistrate la 31.12.2018. S-a stabilit și un prejudiciu de 4.000 de lei pentru nedeclararea la timp a impozitului pe venit și a T.V.A.-ului de plată, obligații preluate prin fuziune de la Ecosal S.R.L. Constanța.

Culmea, Confort Urban, în cazul profitului net realizat în 2018, nu a procedat la efectuarea înregistrării contabile de acoperire a pierderilor de 3.421.000 de lei ale anilor precedenți, 2014 și 2016. Și nici nu a facturat serviciile prestate clienților cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a luat naştere faptul generator al taxei pe valoarea adăugată, rezultând diminuarea T.V.A. colectată și, respective, a T.V.A. plătită la bugetul general consolidat al statului la data scadentă. Valoarea abaterii este de 5.261.000 de lei și reprezintă valoarea T.V.A. colectată cu întârziere, în perioada 2017-2019.

Firma nici nu are o procedură care să prevadă în mod distinct destinațiile fondului de dezvoltare din cota de 0,5% (aplicată la devizele de lucrări, pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a bunurilor publice). Valoarea abaterii este de 424.000 de lei și reprezintă contravaloarea sumei colectate cu titlu de cotă de retehnologizare.

Inspectorii Curții de Conturi au constatat și ineficiența măsurilor de executare silită luate la nivelul societății prin birourile de executori judecătorești (B.E.J.). Nu se poate aprecia activitatea de recuperare a creanțelor comerciale ca fiind eficientă, în condițiile în care activitatea de executare întreprinsă de BEJ nu este gestionată, nu sunt verificate actele de procedură ale executorului judecătoresc, existând riscul prescrierii unor creanțe prin inactivitatea organului de executare. Valoarea abaterii este de 511.000 de lei și reprezintă creanțe comerciale restante de la două societăți, aflate în executare la B.E.J., pentru care măsurile întreprinse de executor nu au fost eficiente.

Confort Urban a remediat unele abateri descoperite

În timpul controlului, în urma sesizărilor inspectorilor, conducerea Confort Urban a înregistrat capitalul social subscris și nevărsat la 31.12.2019, a regularizat impozitul pe venit înregistrat eronat și a declarat T.V.A. din fuziune, inclusiv a procedat la plata acesteia.

S-a întocmit și o notă contabilă de înregistrare a acoperirii pierderilor din anii precedenți și s-au întreprins măsuri privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite în administrare de la Municipiul Constanța.

Conducerea societății a emis și decizii de numire a unor responsabili cu organizarea evidenței tehnico-operative a lucrărilor efectuate asupra drumurilor publice, cu organizarea evidenței tehnico-operative a bunurilor Municipalității aflate în administrarea sa, dar și a unei Comisii de urmărire a comportamentului în timp a lucrărilor de întreținere, reparații, construire tramă stradală, care va propune o perioadă de garanție a lucrărilor efectuate.

Directorul economic a demarat și acțiunea de refacere, revizuire și completare a politicilor contabile.

Concluzia generală exprimată de echipa de control a Curții de Conturi a fost că administrarea patrimoniului public și privat al Municipiului Constanța de către Confort Urban S.R.L., pentru perioada 2017 – 2019, s-a realizat fără respectarea în totalitate a prevederilor legale aplicabile.

Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului, organizarea evidenței contabile, urmărirea și încasarea veniturilor, efectuarea achizițiilor publice.

Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către directorul COnfort Urban pentru remedierea deficienţelor constatate.

Valentin ISPAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.