Delfinariu Constanța angajează artist de circ

0
32

În conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, bulevardul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, în cadrul secției Delfinăriu și anume:
• 1 post artist circ, gr.I

Condiții generale:
Post de execuție
Însușirea metodelor și tehnicilor actuale de instruire a animalelor sălbatice

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

  1. Studii de specialitate: studii superioare
  2. Perfecționări (specializări): –
  3. Vechimea în munca necesară: 4 ani
  4. Vechimea în specialitate necesară: –
  5. Cunoștințe de operare pe calculator: tehnoredactare, etc.
  6. Limbi străine: cunoștințe de bază ale unei limbi de circulație internațională
  7. Abilitați, calități și aptitudini necesare: abilitate în comunicarea cu publicul, stare fizică bună, bun înotător, cunoștințe privind biologia, fiziologia, etologia și conservarea mamiferelor marine, răbdător și sensibil cu animalele cu care lucrează.
  8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detașări

Condițiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde: • Cerere de înscriere la concurs adresata directorului instituției • Copia și originalul actului de identitate • Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor • Copia și originalul carnetului de munca sau adeverinței care atesta vechimea în munca/în meserie și/sau în specialitatea studiilor • Cazier judiciar original • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului • Curriculum vitae Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, de luni până joi intre orele 09:00-16:00, vineri intre orele 09:00 -14 :00, până la data de 10.09.2021, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 20.09.2021, ora 09:00, a unei probe practice în data de 24.09.2021, ora 10:00 și a unui interviu în data de 28.09.2021, ora 10:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255.

L.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.