Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie din Eforie Nord organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager

0
357

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord –Efosan organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016.

În prezent, din Comitetul Director fac parte:

 • DR. COVALEOV ANATOLI EUGEN – manager interimar
 • DR. NEAGOE DAN NICOLAE – director medical interimar
 • EC. MOCANU ALINA – director financiar-contabil interimar

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină  Fizică și Balneologie Eforie Nord, în perioada 30.07.2021 – 20.09.2021, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care se va desfășura în perioada 03.09.2021-06.09.2021etapa eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor – cadru, în data de 13.09.2021, ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • – Vizitarea spitalului de către candidații interesați – Miercuri, 04.08.2021, 10.00-15.00, Miercuri, 18.08.2021, 10.00-15.00
 • – Termen limită de depunere a dosarelor – până la data de 02 septembrie 2021, ora 15.00.
 • – Verificarea dosarelor candidaților – 03.09.2021 la ora 11:00
 • – Afișarea listei candidaților admiși – 03.09.2021, la  ora 16:00
 • – Depunerea contestații – până cel târziu la data de 04.09.2021, ora 16:00.
 • – Soluționarea contestațiilor se va publica – 06.09.2021, până la ora 16:00
 • – Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși –07.09.2021, ora 15:00.
 • – Susținerea publică a proiectului de management – 13 septembrie 2021, ora 10.00.
 • – Afișarea rezultatelor – 14.09.2021, ora 10.00.
 • – Depunerea contestațiilor – până cel tărziu la data de 15.09.2021, ora 10.00.
 • – Soluționarea contestațiilor –17.09.2021 ora 10.00.
 • – Afișarea rezultatelor finale – 18.09.2021, ora 10.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economic-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina  Fizică și Balneologie Eforie Nord, Biroul RESURSE UMANE, până la data de 02.09.2021, ora 15.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta îți exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificate de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în zilele de 04.08.2021 in intervalul orar 10.00-15.00, sau 18.08.2021 în intervalul orar 10.00-15.00.

Pe site-ul Spitalului Clinic R.M.F.B. Eforie Nord, http://www.efosan.ro,   precum și la sediul unității se află afișate:

 • Anunțul de participare
 • Bibliografia de concurs
 • Temele – cadru pentru proiectul de management
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Eforie Nord.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0241/741.082 și la adresa concursmanager2021@efosan.ro, de luni – joi între orele 08.00 – 15.00, vineri orele 08.00 – 14.00.

Alexandra VASILE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.