ANUNŢ DE PARTICIPARE

0
11

„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2021”.

Autoritatea finanţatoareJudeţul ConstanţaConsiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd.Tomis nr. 51, telefon: 0241/488001, fax: 0241/488453, e-mail: consjud@cjc.ro, www.cjc.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021.

Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe anul 2021, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 113 din 26.05.2021 – pentru domeniul sport și potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 132 din 23.06.2021 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.

Pentru proiectele sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică ”Sportul pentru toți” și ”Redescoperă Oina” – 1.000.000 lei.

Sumele alocate pentru cele două programe sportive de utilitate publică sunt:

  • “Sportul pentru toți”-  800.000 lei;
  •  “Redescoperă Oina “ – 200.000 lei

        PROIECTE ÎN DOMENIUL SPORT

  1. Programul ,,Sportul pentru toţi

1. Scop: menţinerea unei bune stãri de sãnãtate şi consolidarea socializãrii cetãţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.

 2. Obiective:

a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;

b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;

c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;

d) încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“.

  1. Programul „Redescoperă oina

Programul „Redescoperă oina“ reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pentru ramura de sport oină, de pregătire şi participare la competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi obţinerea victoriei

2. Obiective:

a)promovarea jocului de oină ca sport naţional al României, susţinerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive;

b)evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a oinei la reprezentarea tradiţiilor şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi al României pe plan internaţional;

c)susţinerea şi dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiţionale în mediul şcolar şi universitar;

În conformitate cu prevederile art. 20, alin (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile, în cazul în care, din motive de urgenţă, respectarea termenului de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare. Justificarea reducerii termenului de depunere a propunerilor de proiect este dată de timpul scurt dintre încheierea contractului de finanţare nerambursabilă şi data limită de finalizare a implementării proiectului.

Documentaţiile se vor depune începând cu data de 19.07.2021, ora 08:00, data limită de depunere fiind 02.08.2021, ora:16:30.

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 03.08.2021 ora 08:00 până, maxim, în data de 17.08.2021 ora 16:30.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROIECTE DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

                                                       ”SPORTUL PENTRU TOȚI

Criterii de evaluare Punctaj
1. Anvergura proiectului/număr de participanți, după cum urmează: 15 PUNCTE
1.1. Număr estimat de participanți – până la 50 de persoane 5 puncte
1.2. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane 10 puncte
1.3. Număr estimat de participanți – peste 100 de persoane 15 puncte
2. Anverugura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: 10 PUNCTE
2.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în 5 sau mai puțin de 5 localități din județul Constanța 5 puncte
2.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în peste 5 localități din județul Constanța 10 puncte
3. Anverugura proiectului/mediul urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: 10 PUNCTE
3.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară  în mediul urban 3 puncte
3.2.. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară  în mediul rural 7 puncte
3.3. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară  în mediul urban și în mediul rural 10 puncte
4.Categorii de participanți la desfășurarea activităților/acțiunilor sportive: 15 PUNCTE
4.1. Minim 20% din numărul de participanți fac parte din categorii defavorizate social (persoane cu handicap grav și accentuat, persoane beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei, șomeri înregistrați AJOFM, pensionari cu venit mai mic sau egal de 450 lei/lună) 5 puncte
4.2. Minim 20%  din numărul de participanți sunt copii (cu vîrsta sub 14 ani) și/sau tineri (cu vârsta cuprinsă între 14 ani  și 35 ani) 5 puncte
4.3. Minim 20%  din numărul de participanți au vârsta peste 65 ani 5 puncte
5. Fezabilitatea proiectului – posibilitatea tehnică de realizare a proiectului în condițiile propuse 10 PUNCTE
5.1 Capacitatea tehnică și administrativă de implementare a proiectului (resursele tehnice, umane, administrative prevăzute în proiect sunt rezonabil suficiente pentru implementarea proiectului) 5 puncte
5.2. Experiența solicitantului în managementul de proiect (minim 1 proiect implementat în domeniul sportiv) 5 puncte
6. Bugetul, după cum urmează: 20 PUNCTE
6.1. Cheltuielile au fost încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru cheltuieli au fost respectate conform Ghidului Solicitantului 10 puncte
6.2.  Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de activități/acțiuni, toate categoriile de cheltuieli sunt justificate și detaliate, inclusiv la ”alte categorii de cheltuieli 10 puncte
7. Gradul de vizibilitate a proiectului și capacitatea sa de a consolida imaginea Județului Constanța – promovarea proiectului prin toate mijloacele de publicitate 10 PUNCTE
7.1. Promovarea proiectului prin materiale promoționale (afișe, bannere, panouri publicitare, mesh-uri, flyere, etc)      3 puncte
7.2. Promovarea proiectului prin mijloace de publicitate online (presa online și Facebook, Instagram, Twitter,  etc)      3 puncte
7.3. Promovarea proiectului prin mass-media (spoturi TV, radio și presa scrisă etc)      4 puncte
8. Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie 10 PUNCTE
8.1. Contribuția solicitantului la cofinanțare este între 10,1% – 15% inclusiv 5 puncte
8.2. Contribuția solicitantului la cofinanțare este peste 15% 10 puncte
TOTAL 100 PUNCTE

CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROIECTE DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

                                                       ”REDESCOPERĂ OINA

Criterii de evaluare Punctaj
1. Anvergura proiectului/număr de participanți, după cum urmează: 10 PUNCTE
1.1. Număr estimat de participanți – până la 50 de persoane 5 puncte
1.2. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane 7 puncte
1.3. Număr estimat de participanți – peste 100 de persoane 10 puncte
2. Anverugura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: 10 PUNCTE
2.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în 5 sau mai puțin de 5 localități din județul Constanța 5 puncte
2.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în peste 5 localități din județul Constanța 10 puncte
3. Anverugura proiectului/mediul urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: 10 PUNCTE
3.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară  în mediul urban 3 puncte
3.2.. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară  în mediul rural 7 puncte
3.3. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară  în mediul urban și în mediul rural 10 puncte
4. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv 10 PUNCTE
4.1. Activitățile sportive propuse prin proiect vizează îndeplinirea unui singur obiectiv din cadrul programului 5 puncte
4.2.Activitățile sportive propuse prin proiect vizează îndeplinirea a două sau mai multe obiective din cadrul programului 10 puncte
5. Categorii de participanți la desfășurarea activităților sportive: 10 PUNCTE
5.1. Minim 25%  din numărul de participanți sunt copii și juniori 5 puncte
5.2. Minim 50%  din numărul de participanți sunt copii și juniori 10 puncte
6. Fezabilitatea proiectului – posibilitatea tehnică de realizare a proiectului în condițiile propuse 10 PUNCTE
6.1 Capacitatea tehnică și administrativă de implementare a proiectului (resursele tehnice, umane, administrative prevăzute în proiect sunt rezonabil suficiente pentru implementarea proiectului) 5 puncte
6.2.Experiența solicitantului în managementul de proiect (minim 1 proiect implementat în domeniul sportiv) 5 puncte
7. Bugetul, după cum urmează: 20 PUNCTE
7.1. Cheltuielile au fost încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru cheltuieli au fost respectate conform Ghidului Solicitantului 10 puncte
7.2.  Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de activități/acțiuni, toate categoriile de cheltuieli sunt justificate și detaliate, inclusiv la ”alte categorii de cheltuieli 10 puncte
8. Amploarea și eficiența acțiunilor de promovare/informare- promovarea jocului de oină ca sport național al României prin proiect prin toate mijloacele de publicitate 10 PUNCTE
8.1. Promovarea proiectului prin materiale promoționale (afișe, bannere, panouri publicitare, mesh-uri, flyere, etc)      3 puncte
8.2. Promovarea proiectului prin mijloace de publicitate online (presa online și Facebook, Instagram, Twitter,  etc)      3 puncte
8.3. Promovarea proiectului prin mass-media (spoturi TV, radio și presa scrisă etc) 4 puncte
9. Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie 10 PUNCTE
9.1. Contribuția solicitantului la cofinanțare este între 10,1% – 15% inclusiv 5 puncte
9.2. Contribuția solicitantului la cofinanțare este peste 15% 10 puncte
TOTAL 100 PUNCTE

Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Metodologia generală şi ,,Ghidul solicitantului”. Acestea se pot obţine de la Direcţia de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în Aleea Magnoliei nr.2, telefon: 0241/486623, fax: 0241/486618.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generală și ,,Ghidul solicitantului” la registratura Autoritǎţii Finanţatoare din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare.

Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2021 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 120/25.06.2021.

PREŞEDINTE,

MIHAI LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.