Primăria Cernavodă anunță solicitanții de locuințe ANL că pot completa dosarele până la jumătatea lunii august

0
110

Primăria orașului Cernavoda aduce la cunoștință tuturor solicitanților de locuințe tip ANL care au depus cereri pâna la sfârșitul lunii iulie 2021, faptul că în perioada 02 – 16 august 2021 se pot completa dosarele în vederea refacerii listei de priorități aferentă anului 2021.

Documentele necesare sunt următoarele:

1. Dosar cu șină de carton în format A4;

2. Cerere – formular standard – se găsește la Centrul de Informare Cetățeni;

3. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;

4. Alte acte de stare civilă- certificat de naştere, de căsătorie, de deces;

5. Contractul de închiriere/ vânzare-cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie), incluziv copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc la acea adresă;

6. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs, înregistrat la ANAF (va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat, în copie);

7. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, în care este tolerat împreună cu familia, și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la acea adresă (se va depune în cazul în care solicitantul şi membrii familiei sale sunt toleraţi într-un imobil); declarația va cuprinde totodată și acordul solicitantului de a se efectua anchetă socială la adresa la care locuiește; în situația în care există un plan de releveu al imobilului, acesta poate fi depus în copie;

8. Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate cu/ fără însoțitor;

9. Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială (în copie);

10. Actele de studii – ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii (se depun doar actele solicitantului/titularul dosarului în copie);

11. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie);

12. Hotărâre de plasament (de la Judecătorie sau DGASPC), sau acte doveditoare ale înfierii;

13. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sunt în curs de evacuare ( proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu revendicatorul imobilului, după caz).

14. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă;

15. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;

16. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin;

17. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale;

18. Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii);

19. Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;

20. Declaraţie notarială a titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din care să reisă că nu deţine şi nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.

L.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.