Reabilitarea de străzi și clădiri din municipiul Tulcea, pe proiectul de zi al următoarei ședințe de Consiliu Local

0
314

Consiliul Local al Municipiului Tulcea este convocat în şedinţă ordinară publică pentru data de 28 octombrie 2021, începând cu ora 13.00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea. Consilierii au de votat un număr de 26 de proiecte de hotărâri.

Proiect de ordine de zi este următorul:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 29 septembrie 2021.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 15 octombrie 2021.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, STRĂZI ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, STRĂZI TRASEE AUTO, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE GRAVITY – PARC CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 2 obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a indicatorilor tehnico-economici.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 179/27.09.2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I” şi a indicatorilor tehnico-economici.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge S.R.L..

10. Proiect de hotărâre privind privind modificarea tarifului privind colectarea și transportul separat al deșeurilor reziduale aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 197/20.11.2020, a tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 și a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017, modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 116/27.06.2019.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de închiriere a autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL-99-ABD, mijloc de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 128/25.07.2020.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-primire a mijloacelor fixe rezultate în urma recepționării obiectivului de investiții realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea”, preluarea bunurilor rezultate în urma finalizării investiției în domeniul public al municipiului Tulcea și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Tulcea, prin act adițional.

14. Proiect de hotărâre privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Tulcea. – inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 3 Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5. 15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 74 mp, teren aferent căii de acces, situată în Tulcea, delimitată în partea de N-V de str. Meduzei, Tronson II şi în partea de S-E de str. Cîmpului, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 7783 mp, teren având categoria de folosință drum, cu tronson din str. Spitalului – Șoseaua Barajului, situat în Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și atribuirea denumirii ”Strada Militari”.

17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 49618 mp, teren aferent Căilor de acces, spaţiilor verzi şi aleilor pietonale, situate în Tulcea, Sector 20 – Zona E3, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 10221 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 20, Parcela A300, str. Transformatorului.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Teren Cartier E 3 (zona Ene Med) – aferent garaje”, înregistrată la poziția 1193 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 989,93,15 mp la 1275 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Parcul Personalităților str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32200 mp la 17608 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 881 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului Imobil – Teren aferent Bisericii Adormirea Maicii Domnului, str. G. Corneliu, F.N., la intersecția cu str. Viticulturii, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53 din 28 martie 2019.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Diverse.

C.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.