ANUNŢ DE PARTICIPARE

0
21

„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2021”.

Autoritatea finanţatoare Judeţul ConstanţaConsiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd.Tomis nr. 51, telefon: 0241/488001, fax: 0241/488453, e-mail: consjud@cjc.ro, www.cjc.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021.

Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe anul 2021, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 113 din 26.05.2021 – pentru domeniul cultură și potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 132 din 23.06.2021 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.

Pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau judeţean, programul anual işi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 135.000 lei  după cum urmează:

–    organizarea de festivaluri și manifestări artistice, culturale și tradiționale organizate la nivel local, județean sau național;

–    organizarea unor târguri culturale;

–    punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare;

–    organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale;

–    organizarea de expoziții de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

–    editarea de cărți și publicații;

–   crearea de pagini web sau platforme on-line având ca obiect domeniul cultural, platforme educationale web si mobile, aplicatii concursuri interactive virtuale, biblioteci electronice, baze de date/imagini.

     În conformitate cu prevederile art. 20, alin (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile, în cazul în care, din motive de urgenţă, respectarea termenului de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare. Justificarea reducerii termenului de depunere a propunerilor de proiect este dată de timpul scurt dintre încheierea contractului de finanţare nerambursabilă şi data limită de finalizare a implementării proiectului.

Documentaţiile se vor depune începând cu data de 10.09.2021, ora 08:00, data limită de depunere fiind 23.09.2021, ora:16:30.

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 24.09.2021 ora 08:00 până, maxim, în data de 07.10.2021 ora 16:30.

Criterii de evaluare şi punctaje:

Nume evaluator
Data completării grilei de evaluare
Nume aplicant
Titlul proiectului
Numărul de referinţă al proiectului
Suma solicitată
Secţiunea Punctaj Maxim Proiect
Atribute culturale calitatea actului cultural/artisticcreativitatecomplexitatecaracterul innovator, originalitate 12
3
3
3
3
Relevanța Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele generale și specifice prevazute în ghid? Cât de clar sunt definite și bine alese grupurile țintă?Impactul scontat al acțiunii asupra grupului ținta este bine calculat? Acțiunea poate avea efecte durabile? 12
4
4
4
Coerenta Cât de coerente adecvatepractice sunt activitățile proiectului? (gradul de corelare cu obiectivele proiectului, cu rezultatele și nevoile grupurilor țintă și cu aspectele practice privind desfășurarea proiectului) 3
1
1
1
 
Metodologie Planificarea activităților este: clară și realizabilă? (în concordanță cu durata proiectului și cu constrângerile bugetului/ mijloacelor) 3 1,5
1,5
 
Anvergura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: activitățile/acțiunile culturale se desfășoară  în 5 localități sau mai puțin de 5 localități din Județul Costanța;activitățile/acțiunile culturale se desfășoară  în peste 5 localități din Județul Costanța; 10
5
  10
 
Anvergura proiectului/mediul  urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: activitățile/acțiunile culturale se desfășoară  în mediul urban;activitățile/acțiunile culturale se desfășoară  în mediul rural;activitățile/acțiunile culturale se desfășoară  în mediul urban și în mediul rural; 10  
3
7
10
 
Capacitate  operațională și încurajarea debutului Solicitantul este debutant?Solicitantul are experiență în management de proiect?Solicitantul are expertiză tehnică și capacitate administrativă? (cunoașterea problematicii care trebuie tratată, personalul, echipamentul etc.) 10
3
3
4
 
Cofinanțare Cofinanțare de 10.1%-15% din valoarea totală a proiectuluiCofinanțare de peste 15.1% 10
5
10
 
Bugetul și eficacitatea costurilor Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului Solicitantului:Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele umane și materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de realizare, toate categoriile de cheltuieli sunt justificate și detaliate, inclusiv la categoria ,,alte cheltuieli” 20 10     10      
Vizibilitatea proiectului Gradul de vizibilitate a proietului și capacitatea sa de a consolida imaginea județului Constanța Solicitantul dovedește faptul că prevede măsuri privind promovarea finanțatorului și implicit a județului. 10     10  
Punctaj Total Maxim 100
Semnătura evaluatorului

Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Metodologia generală şi ,,Ghidul solicitantului”. Acestea se pot obţine de la Direcţia de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în Aleea Magnoliei nr.2, telefon: 0241/486610, fax: 0241/486613.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generală și ,,Ghidul solicitantului” la registratura Autoritǎţii Finanţatoare din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare.

Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2021 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 120/25.06.2021.

PREŞEDINTE,

MIHAI LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.