36 de proiecte pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Constanța

2
433
Primăria Constanța

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac a convocat Consiliul local în şedinţă ordinară, vineri, 26.05.2023, ora 12.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Proiectul Ordinii de zi este următorul:

1.            Prezentare raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Constanţa pe anul 2022;

2.            Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.04.2023;

3.            Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.04.2023;

4.            Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.04.2023;

5.            Proiect de hotărâre nr. 240/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;  

6.            Proiect de hotărâre nr. 213/2023 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2022;  

7.            Proiect de hotărâre nr. 236/2023 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

8.            Proiect de hotărâre nr. 219/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2023;  

9.            Proiect de hotărâre nr. 216/2023 pentru modificarea HCL nr. 141/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa;  

10.         Proiect de hotărâre nr. 227/2023 privind stabilirea preţurilor de vânzare a energiei termice produse în cele 45 de centrale termice de bloc şi cele 3 centrale de cvartal aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Constanţa date în administrare societăţii Termocentrale Constanţa SRL;  

11.         Proiect de hotărâre nr. 228/2023 privind aprobarea raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pe anul 2022;  

12.         Proiect de hotărâre nr. 229/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2022 ale societăţii Termocentrale Constanţa SRL;  

13.         Proiect de hotărâre nr. 211/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2022 ale societăţii Termoficare Constanţa SRL;  

14.         Proiect de hotărâre nr. 223/2023 privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa SRL în municipiul Constanţa;  

15.         Proiect de hotărâre nr. 212/2023 pentru modificarea HCL nr. 100/2023 privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa SRL şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, în municipiul Constanţa;  

16.         Proiect de hotărâre nr. 224/2023 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021;  

17.         Proiect de hotărâre nr. 214/2023 privind aprobarea Raportului anual al administratorilor societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 şi a Raportului anual privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru  anul 2022;  

18.         Proiect de hotărâre nr. 220/2023 pentru modificarea HCL nr. 220/2017 privind realizarea unui proiect pilot de transformare a punctului termic nr. 31 în staţie de producere a energiei termice din surse neconvenţiale de producere, respectiv din biomasă şi energie solară;  

19.         Proiect de hotărâre nr. 234/2023 privind aprobarea nominalizării şefilor de secţie de către Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi validarea rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei de şef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;  

20.         Proiect de hotărâre nr. 210/2023 privind aprobarea lucrărilor de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023;  

21.         Proiect de hotărâre nr. 233/2023 pentru aprobarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanţa prin concesiune nr. 70717/09.05.2008 încheiat cu Polaris M Holding SRL;  

22.         Proiect de hotărâre nr. 221/2023 privind aprobarea vânzării imobilului-locuinţă situat în municipiul Constanţa, str. Sergent Nicolae Grindeanu nr. 68, bl. E8, sc. A, et. 4, ap. 17, către Basarab Viorica la preţul stabilit prin expertiză întocmită de expert Dăbuleanu Marilena de 74.643 lei, în vederea punerii în executare a Deciziei civile nr. 76/31.01.2023 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. 11122/212/2019;  

23.         Proiect de hotărâre nr. 222/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 79 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 35A, identificat cu număr cadastral 252933, proprietatea privată a municipului Constanţa;  

24.         Proiect de hotărâre nr. 225/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 692 mp situat în municipiul Constanţa, Aleea Universităţii nr. 48A (Baza Nautică Ceronav) actual Aleea Universităţii nr. 48B, proprietatea privată a municipiului Constanţa;  

25.         Proiect de hotărâre nr. 232/2023 privind aprobarea declanşării procedurii de expropiere a imobilului-teren, proprietate privată, în suprafaţă totală de 350 mp, situat pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Realizare stradă/arteră colectoare între strada Topazului şi strada Rubinului din municipiul Constanţa”;  

26.         Proiect de hotărâre nr. 231/2023 privind aprobarea declanşării procedurii de expropiere a imobilelor-terenuri, proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Amenajare peisagistică şi parcaje aferente zonei terenurilor de tenis din cartierul Tomis Nord, Aleea Capidava/Aleea Argeş,  municipiul Constanţa”;  

27.         Proiect de hotărâre nr. 241/2023 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării a unor mijloace fixe care aparţin municipiului Constanţa; 

28.         Proiect de hotărâre nr. 235/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa; 

29.         Proiect de hotărâre nr. 237/2023 pentru revocarea parţială a HCL nr. 75/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL Constanţa asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa; 

30.         Proiect de hotărâre nr. 238/2023 privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei al Arhiepiscopiei Tomisului – Parohia Sf. Mucenici Epictet şi Astion asupra imobilului teren în suprafaţă de 40,00 mp identificat cu nr. cadastral 257872, situat în municipiul Constanţa, aleea Veteranilor, Zona Constanţa-Sud, lot 2; 

31.         Proiect de hotărâre nr. 239/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 40,00 mp identificat cu nr. cadastral 257872, situat în municipiul Constanţa, aleea Veteranilor- zona Constanţa Sud, lot 2, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distrubuţie a energiei electrice; 

32.         Proiect de hotărâre nr. 230/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 222,00 mp (210,00 mp LES MT şi 12,00 mp PC) ce face parte din imobilul identificat cu nr. cadastral 217309, situat în municipiul Constanţa, B-dul Elisabeta nr. 4 pentru amplasarea unui punct de Conexiune şi Reţea Medie Tensiune, necesare pentru realizarea serviciului public de distrubuţie a energiei electrice;   nr. 1   și nr. 5

33.         Proiect de hotărâre nr. 217/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan – parcela A 1033/8, delimitat de limita intravilan şi limite cadastrale, iniţiator Stroe Constantin;  

34.         Proiect de hotărâre nr. 218/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire unitate de producţie, zona Palas CFR, teren rezultat din alipirea parcelelor A 903/82/3, A 903/84/4 şi 903/82/5, investitor Ando Com SRL;  

35.         Proiect de hotărâre nr. 226/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+6E+etaj tehnic – locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, Palazu Mare, parcela VN 385/1/2, investitor Naciadi Enache;  

36.         Proiect de hotărâre nr. 215/2023 pentru modificarea HCL nr. 185/2023 privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA.

M.M.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.